Mới cập nhật

Nhớ Tô Tần xưa
Đang làm tể tướng đời thăng

Rập rình xe ngựa lăng nhăng mấy thằng.

Thôi làm tể tướng đời khinh

Dằn lòng tự hỏi chút tình còn không?

Than rằng lá rụng đầy sân

Rêu phong ngập ngõ người thân xa dần.

Phải chăng con tạo xoay vần

Xoay đi xoay lại trăm lần vẫn xoay!

 

Hà Nội, đêm 4-4-2016

 

Đức Vượng