Mới cập nhật

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 10 NĂM TIẾP THEO CỦA VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC (2018 – 2028)


 
VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU                                                          
        NHÂN TÀI NHÂN LỰC                                         Hà Nội, ngày 14  tháng 3 năm 2018
                        *
          Số 01-CV-NTNL
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
10 NĂM TIẾP THEO CỦA VIỆN KHOA HỌC
NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC
(2018 – 2028)
      Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) được thành lập đầu tiên theo Giấy Đăng ký chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ, số A.579, ngày 17-11-2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
     Đến ngày 2-8-2010, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lại Đăng ký mới cho Viện theo chủ trương chung lúc bấy giờ sau khi Viện đã làm đầy đủ thủ tục để xin đăng ký lại. Đăng ký mới vẫn là số A.579.
     Từ năm thành lập 2006 đến năm 2010, Viện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ năm 2010 đến năm 2016, Viện chuyển sang trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam theo Quyết định số 427/QĐ/LHH, ngày 16-7-2010 của Liên hiệp Hội.
     Kèm theo Quyết định thành lập Viện là Quyết định số 428-QĐ/LHH, ngày 16-7-2010 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phê duyệt bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện.
     Đến năm 2016, Viện đã hoạt động được 10 năm và đã có tổng kết giai đoạn 1 (2006-2016)
     Nay, Viện chuyển sang hoạt động giai đoạn 2 (2018-2028).
      Ngày 23-2-2018, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam)  ra Quyết định số 137/QĐ-LHH, về việc Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH) tiếp tục hoạt động ở giai đoạn 2 (2018-2028).
     Tiếp đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký (mới) hoạt động khoa học và công nghệ, số A.579, ngày 23-3-2018 cho Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (ISSTH).
     Ngày 23-2-2018, Liên hiệp Hội Việt Nam ra Quyết định số 139-QĐ-LHHVN bổ nhiệm PGS,TS Đàm Đức Vượng (bổ nhiệm lần thứ ba) làm Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực.
     Ngày 23-2-2018, Liên hiệp Hội ra Quyết định số 140/QĐ-LHHVN, bổ nhiệm TS Đỗ Thị Hoài làm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực.
     Căn cứ vào Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam và các văn bản khác của Chính phủ về việc phát triển nhân lực chất lượng cao; căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện; căn cứ vào thực lực khả năng đội ngũ các nhà khoa học, Viện xây dựng Chương trình hành động 10 năm của Viện trong giai đoạn 2 với những nội dung như sau:
     1. Tập trung thực hiện nhiệm vụ của Viện là nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng: thực hiện các đề tài, đề án, dự án về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;  tôn vinh nhân tài trong cả nước; những vấn đề về nhân tài nhân lực.
     Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực; tư vấn, thông tin, tuyên truyền về nhân tài nhân lực; biên soạn các ấn phẩm về nhân tài nhân lực; biên dịch các ấn phẩm của nước ngoài về nhân tài nhân lực.
     Liên kết, hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.
     Tập trung lực lượng khoa học nghiên cứu về những vấn đề mới về con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước;     
     2. Tập trung nghiên cứu về nhân tài Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước; khai thác, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và đề nghị sử dụng nhân tài.
     3. Tập trung nghiên cứu về nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, đạt chuẩn quốc tế.
     Đến năm 2028 có báo cáo tổng kết về vấn đề này.
     4. Tôn vinh nhân tài đất nước.
     5. Quảng bá (bằng nhiều hình thức) nhân tài đất nước.
     6. Bồi dưỡng nhân tài.
     7. Tổ chức các hình thức đào tạo nhân tài nhằm bổ sung kiến thức chuyên ngành cho những cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
      Tuy Viện chưa có chức năng đào tạo tiến sĩ, nhưng đối với cá nhân nhà khoa học trong Viện có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, thạc sĩ theo yêu cầu của tổ chức và nguyện vọng của nghiên cứu sinh chọn thầy hướng dẫn; lựa chọn những sinh viên, cử nhân thật sự học giỏi gửi đi học tại các trường đại học ở nước ngoài.
      8. Xây dựng xưởng (hoặc trung tâm) sáng chế phát minh trực thuộc Viện nhằm tập hợp những nhà sáng chế, phát minh thực sự có tài vào làm việc tại Viện để có nhiều sáng chế, phát minh ở tầm quốc gia và quốc tế.
     9. Tiếp tục thực hiện 2 đề tài với Lào.
     10. Tạo dựng mối liên kết quốc tế đào tạo và nghiên cứu nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.
     Trong quá trình thực hiện Chương trình 10 năm (giai đoạn 2), Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực cần có sự liên kết chặt chẽ với Tập đoàn CHC (Group) và với Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, trong đó có tạp chí Việt Nam hội nhập. Nội dung cụ thể sẽ do các bên thỏa thuận.
     Ngoài ra, Viện cần có sự đầu tư, tài trợ của các chính khách, các nhà doanh nghiệp trong nước và ngoài nước để xây dựng và vươn lên trở thành Học viện nghiên cứu khoa học về Nhân tài Nhân lực lớn tại Việt Nam.
                                Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực
                                                                                 Viện trưởng                                                                                                                                                PGS,TS Đàm Đức Vượng