Mới cập nhật

THÔNG BÁO MỚI CỦA VIỆN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU NHÂN TÀI NHÂN LỰC - ISSTHViện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực  (Institute of Scientìic Studie for Talent Human resources – ISSTH), thành lập ngày 17-11-2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (số A.579) của Bộ Khoa học và Công nghệ. Viện đã hoạt động được 10 năm của giai đoạn 1. 
 Toàn bộ hoạt động và thành tích của Viện ở giai đoạn 1 đã được thể hiện đầy đủ trong cuốn sách “Lịch sử Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực (Mười năm hoạt động)” do PGS,TS, Viện trưởng Đàm Đức Vượng Chủ biên, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản năm 2016.
Nay, Viện chuyển sang hoạt động giai đoạn 2 từ năm 2018-2028.
Trang Website của Viện: nhantainhanluc.com được nâng lên một bước ở giai đoạn 2.
Xin trân trọng thông báo để Bạn đọc biết và truy cập.

 Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018
 Viện trưởng Viện ISSTH
PGS,TS Đàm Đức Vượng