Mới cập nhật

Tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước được quy định như thế nào?

Trong số các tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước có yêu cầu "đã tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên".
Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công quyền Chủ tịch nước và theo ông Vĩnh, "với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước tiếp tục thực hiện bình thường, đầy đủ".

Ông Vĩnh nói, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là việc hết sức hệ trọng nên "chắc chắn Trung ương sẽ xem xét nhưng ở kỳ họp nào thì chúng tôi thông báo cụ thể sau".

Phủ chủ tịch, nơi làm việc của Chủ tịch nước. Ảnh: Ngọc Thành.
Phủ chủ tịch, nơi làm việc của Chủ tịch nước. Ảnh: Ngọc Thành.

Tháng 8/2017, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong đó có nội dung về tiêu chuẩn chung cũng như tiêu chuẩn cụ thể Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước.

Về tiêu chuẩn chung, chức danh cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phải đáp ứng 5 nhóm nội dung: Chính trị tư tưởng; đạo đức lối sống; trình độ; năng lực và uy tín; sức khoẻ, độ tuổi và kinh nghiệm.

Đầu tiên là tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội...

Cán bộ thuộc diện trên cũng phải không tham nhũng, cơ hội, vụ lợi và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

Về tiêu chuẩn chức danh Chủ tịch nước, nhân sự phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có các phẩm chất, năng lực, như: Có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị và trong toàn Đảng.

Chức danh Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiêu chuẩn "có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp; là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công".
Theo quy định, nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước phải đảm bảo đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chức danh bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên (trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định).

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh là Uỷ viên Trung ương Đảng. Bộ Chính trị khoá XII hiện có 17 người, trong đó 11 Uỷ viên mới tham gia từ đầu nhiệm kỳ này.
 
Viết Tuân